Čeština English Deutsch
Chatky Ohniště Sprchy Kuchyňka Parkoviště Wi-fi zdarma Příroda Sport

Provozní a ubytovací řád Camping La Provence

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle
§ 754 a násl. Občanského zákoníku:
 

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Podpisem ubytovaného (dále jen host) na kartě hosta je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování. 
 2. Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzována podpisem na kartě hosta. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících plochách: stanová plocha, chatky, (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování je splatná nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo platební kartou. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

II. Náhrada škody

 1. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta.
 2. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem. 

III. Práva a povinnosti hosta

 1. Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Host je povinen předejít ztrátě klíčů, zabezpečit je proti odcizení. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,– Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody. 
 2. Host je povinen:
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
  • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování
  • rozdělávání ohňů musí host zajistit pouze na vyhrazených ohništích a zodpovídá za jejich uhašení
  • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
  • zajistit ochranu postelí, před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu
  • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej
  • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
  • uzamykat při odchodu dveře
  • v době od 22.00 hod do 7.00 hod se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
  • chatku opustit do 10.00 hod v den odjezdu. Pozdní odjezd (nejpozději však ve 12.00 hod) musí host nahlásit den předem.
 3. Host nesmí bez souhlasu provozovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
  • bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého bydliště
 4. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
  • kouřit ve vnitřních prostorách určených k ubytování (chatky, pokoje)

IV. Pobyt se zvířaty

Psi mohou být v kempu ubytováni za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav (očkovací průkaz). Po celou dobu pobytu za psa ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali po kempu volně a bez náhubku. Do chatky smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek v rekreačním středisku jako toaletu pro Vašeho psa! Psi nesmí spát v posteli určené pro spaní osob. Přikrývky a deky nevyužívejte jako zvířecí pelíšek, nádobí určené návštěvníkům jako psí misky. V penzionu je pobyt se zvířaty zakázán. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení ubytovacího řádu!

V. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na parkovišti v areálu kempu. Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v prostorách určených k ubytování.

VI. Průběžný úklid

V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky, osušky a povlečení. Základní úklidové pomůcky jsou v centrální úklidové místností. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1× týdně na vyžádání a dle domluvy.

Při porušení ubytovacího řádu může provozovatel udělit návštěvníkovi pokutu až do výše 5 000 Kč, popř. vyloučit z areálu kempu a to bez nároku vrácení uhrazených prostředků za pobyt.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů
před ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 29 – 20 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z
celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 19 – 10 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z
celkové ceny pobytu.
4. Při zrušení rezervace 9 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z
celkové ceny pobytu.
5. Při zrušení rezervace 2 dnů před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek
účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
6. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
7. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo
člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené
skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od
jejich vzniku. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo
zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2023.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám pohodový pobyt

Naše služby

UBYTOVÁNÍ Nabízíme ubytování v 14 chatkách bez sociálního zařízení (jedna chatka disponuje 4 samostatnými dvoulůžkovými pokoji). Povlečení si můžete vzít vlastní, nebo si zapůjčit na recepci za poplatek.

Nabízíme ubytování ve 4* penzionu, který se nachází přímo v areálu kempu. K dispozici je 5 dvoulůžkových pokojů.
STRAVOVÁNÍ Vlastní restaurace. V recepci také nabízíme drobné občerstvení. Větší nákupy zásob ovšem doporučujeme provést před příjezdem.
VYBAVENÍ OBJEKTU Kuchyňka, společenská místnost, elektřina, prádelna, ohniště, dětské hřiště, oplocený areál, psi povoleni, wifi pokrytí v celém areálu, sprchy, recepce, restaurant, parkoviště, teplá voda, WC, sušička
Asociace kempů